Op 1 mei 2018 heeft de Minister voor Rechtsbescherming het wetsvoorstel Detentiefasering en Voorwaardelijke Invrijheidstelling openbaar gemaakt. Doel van het wetsvoorstel is een beter geïntegreerd geheel te maken van de diverse onderdelen van de huidige detentiefasering van de tijdelijke gevangenisstraf (tot 30 jaar), zoals daar zijn: de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI), het penitentiair programma (PP) en de nazorg, dit alles vanuit de wens om de terugkeer in de samenleving van gedetineerden zo voor te bereiden dat de kans op recidive vermindert.

Het wetsvoorstel biedt een goede gelegenheid om ook het nut en de noodzaak van een wettelijke VI-regeling voor de verkorting van de levenslange gevangenisstraf (nog eens) te doordenken. Een werkelijk consistente regeling voor re-integratie en recidivevermindering ontstaat immers alleen als ook de resocialisatie van levenslanggestraften en het (verplichte) aanbod van mogelijkheden tot re-integratie aan levenslanggestraften in de nieuwe regeling worden geïncorporeerd. Het Forum Levenslang zal daarop inzetten. Zie hier voor een toelichting.

W.F. van Hattum, 11 mei 2018